Discover Africa Safaris

Zebras quenching their thirst in the Ndutu area

20 Feb 2018 by Paul Kirui

Zebras quenching their thirst in the Ndutu area. 

Credit: Paul Kirui